BESİAD BAĞLANTI ELEMANLARI SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi:

Madde 1 ; Derneğin adı: ‘’(BESİAD) BAĞLANTI ELEMANLARI SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ’’dir.

Derneğin merkezi İstanbul’dur. Şubesi açılmayacaktır.

KURUCULAR

Madde 2 ; Dernek Kurucularının Ad ve Soyadları, Meslekleri İkametgahları ve Tabiyetleri:

SELÇUK MATARACI,

BERÇ KAYAOĞLU,

UĞUR KARADUMAN,

TÜLAY İLGEN,

HASAN FEHMİ ÇOBAN,

VAHİT ÖZGÜL,

ENGİN SİVASLIOĞLU,

MUSTAFA NECATİ TECDELİOĞLU,

SEMİH ÖZÖLÇER,

ALİ KEMAL TORAN,

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 3 ; Dernek, ülkemiz bağlantı elemanları (Vida, Cıvata, Somun, vs) sanayicileri ve iş adamlarının, mesleki bilgi ve tecrübelerini arttırmak, Türk bağlantı elemanları sanayiini ve yan sanayisini ve tedarikçileri geliştirmek ve yurt dışında tanıtmak, Türk bağlantı elemanları sanayicilerine iç ve dış ek pazarlar sağlamak veya mevcut pazarları geliştirmek amacıyla kurulmuş olup, siyasetle uğraşmaz.

Üyelerinin ihtiyacı olabilecek nitelikli iş gücünün yaratılması konusunda faaliyette bulunmak, bu amaç ile gerektiğinde her kademedeki eğitim kurumu ve kuruluşları ile iş birliği yapmak, öğretim ve eğitim için kitaplık, okuma odası, atölye, laboratuvar gibi eğitim merkezleri ihdas etmek,

Gençlerin desteklenmesi, kapasitelerinin geliştirilmesi, istihdam edilebilirliklerinin arttırılması, iş yaratma ve girişimciliklerinin geliştirilmesi amacı ile,

Dernek aşağıdaki faaliyetlerde bulunur;

Üyeleri arasındaki iş birliğini pekiştirmek.

Türkiye’de bağlantı elemanları ile ilgili toplantılar, sergiler düzenlemek ve bunlara yabancı bağlantı elemanları sanayicilerini davet etmek.

Bağlantı elemanları ile ilgili kuruluşların, yurtta ve dış ülkelerde yaptığı kongre, toplantı ve sergilerde bağlantı elemanları sanayicilerini temsil etmek, toplantı ve sergilere katılmak.

Bağlantı elemanları imalat ve ticaret işlemleri ile iştigal eden üyelerin yabancı ülke bağlantı elemanları sanayicileri ile irtibatını sağlayacak ortamı hazırlamak ve bununla ilgili tedbirleri almak.

Derneğin amacına yönelik panel, sempozyumlar gibi etkinlikler düzenlemek.

Üyelerinin ürünlerinin tanıtılmasına yönelik fuarlar ve sergiler düzenlemek veya düzenlettirmek.

Dernek amacına uygun çalışmalar yapan uluslararası kuruluş veya yabancı dernekler ile iş birliğinde bulunmak, üye olmak, bu kuruluş ve dernekler ile proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

Üyelerinin ürettiği mamullerin Türkiye ve uluslararası standartlar doğrultusunda üretilebilmesi için çalışmalar yapmak, gerektiğinde bu konularda üyelerine raporlar sunmak.

Üyelerine daha iyi hizmetler verebilmek için meslek gruplarına göre komisyonlar kurmak, meslek ve ticaret odalarına temsilciler göndermek, üretici -  sanayi arasında köprü kurmak.

Üyelerine teknik bilgi vermek, iletişim sağlamak için bülten, dergi, cd çıkartmak.

Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak.

Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek.

Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.

Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurmak ve işletmek.

Üyeleri arasında beşerî münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.

Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde aynî hak tesis etmek.

Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak.

Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacı ile temsilcilik açmak, Derneğin amacı ve ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 4 Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Bağlantı Elemanları imalatı ve Bağlantı Elemanları imalatının yan sanayisi ile uğraşmak ve iki üye tarafından tavsiye edilmek şartıyla Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan gerçek ve tüzel kişiler bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlara ve Türk bağlantı elemanları sanayini geliştirmeye hizmet edenler yönetim kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 5 ; Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 6 ; Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-    Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-    Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-    Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-    Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

5-    Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları

Madde 7 ; Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-       Genel Kurul,

          2-       Yönetim Kurulu,

3-       Denetim Kurulu,

4-       Yüksek İstişare Kurulu

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 8 ; Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel Kurul ;

1-     Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-     Yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 2 yılda bir Mayıs ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katıma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir neden ile geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içerisinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 9 ;  Genel kurulda,  aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylama da, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınaır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 10 ; Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-     Dernek organlarının seçilmesi,

2-     Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-      Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-     Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-     Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-     Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7-     Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarının tespit edilmesi,

8-      Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

9-     Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

10-           Derneğin vakıf kurması,

11-           Derneğin feshedilmesi,

12-           Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13-           Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11 Yönetim kurulu, dokuz asıl ve dokuz yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonra ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekterer, sayman ve  üye’yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağırılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-     Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2-     Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemler yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-     Derneğin çalışmalarına ilişkin yönetmelikler hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4-     Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bine veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-     Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açılmasını sağlamak,

6-     Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7-     Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu

 veya bilanço ve gelir gider tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

8-     Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9-     Derneğe üye alınmasını veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

10-           Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11-           Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 12 ; Denetim kurulu, iki yıl için üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim Kurulu ; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu ; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 13 ; Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1 – Üye Aidatı : Üyelerden giriş ödentisi olarak 500,00 TL, aylık olarak ta 70,00TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

2 – Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3 – Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

4 – Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

5 – Diğer gelirler.

Derneğin İç Denetimi

Madde 14 ; Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde ; 15 YÜKSEK İSTİŞARE  KURULUNUN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ

1- Yönetim Kurulunun çalışma programına göre alacağı kararlara ve yapacağı uygulamalara  yardımcı olmak üzere  danışma mahiyetinde  çalışmalar yapar.

2- Yüksek İstişare kurulu; Toplumda, ülkemiz bağlantı elemanları sektörlerinde başarıları ile saygınlık kazanmış kişiler arasından BESİAD Yönetim Kurulunun tavsiyesi ile BESİAD Genel Kurulunca seçilir. Genel Kurul tarafından seçilecek  en az 2 ile en fazla 12 üye

3- Geçmiş dönemde BESİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Üyeler ve mevcut BESİAD yönetim Kurulu Başkanı doğal üyelerdir. 

4- Yüksek İstişare kurulu kendi aralarında  iki yıllığına bir başkan, bir başkan yardımcısı bir sekreter seçer.

5- Yüksek İstişare Kurulu görev süresi Yönetim Kurulu görev süresi ile sınırlıdır. Yönetim Kurulunun görev süresi sona erdiğinde  İstişare  Kurulunun görev süresi de  kendiliğinden sona erer.

6-Yüksek İstişare kurulu, tüm üyelerin önceden haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. 

7- Yüksek İstişare Kurulu Derneğin Genel politikası hakkında tavsiyelerde bulunur. BESİAD  Yönetim Kurulu toplantılarına  İstişare  Kurulu  başkanı veya  Başkan Yardımcısı  dinleyici olarak katılabilir. Ancak Dernek yönetiminde oy kullanamazlar.

8- Yüksek İstişare kurulu Dernek Yönetim Kurulunun Dernek amaçlarının gerçekleşmesi için yapılan faaliyetler ile diğer ihtiyaç duyulan konularda istişare ettiği organdır.

9-Yüksek İstişare Kurulunun amacı  ; Ülkemiz bağlantı elemanları (Vida, Cıvata, Somun, vs) sanayicileri ve iş adamlarının, mesleki bilgi ve tecrübelerini arttırmak, Türk bağlantı elemanları sanayiini ve yan sanayisini ve tedarikçileri geliştirmek ve yurt dışında tanıtmak, Türk bağlantı elemanları sanayicilerine iç ve dış ek pazarlar sağlamak veya mevcut pazarları geliştirmek amacıyla ile Yönetim Kuruluna  bilgi verir, tavsiyelerde  bulunur ve rapor  hazırlar.

 

 

 

 

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 16 ; Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 17 ; Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim kurulu ve denetim kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiyesi Şekli

Madde 18 ; Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları tam üye sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adına ‘’Tasfiye Halinde (BESİAD) BAĞLANTI ELEMANLARI SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ Derneği’’ ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 19 ; Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 19 (ONDOKUZ) maddeden ibarettir.